poniedziałek, 20 lutego 2017

publikacja

Zapraszam do lektury książki "Hierarchia i dialog", wydanej przez Think Tank Nauk Administracyjnych. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli tworzyć ten projekt!

Oryginalną wersją jest wersja elektroniczna, ale jeśli ktoś chciałby mieć wersję papierową, to oczywiście jest ona osiągalna. Praca jest w formacie A5, z wydrukiem publikacji w tym formacie jest trochę zabawy (ja zamówiłem wydruk i bindowanie w punkcie ksero, gdzie pracują fachowcy, i nie było problemów). Jeśli ktoś nie ma czasu na takie rzeczy, to w grę wchodzi również druk w formacie A4, chociaż duże marginesy nie wyglądają zbyt dobrze.

W każdym razie mam nadzieję, że publikacja się spodoba, że będzie zauważona i pozytywnie odbierana przez czytelników.

poniedziałek, 10 października 2016

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam kilka propozycji tematów referatów do planowanej publikacji "Hierarchia i dialog". Publikacja zostanie zamieszczona w internecie w formacie pdf, aby chętne osoby mogły zapoznać się z jej treścią, a także wydrukować książkę lub jej fragmenty. Wydrukowane egzemplarze zostaną wysłane także do wybranych bibliotek.

Temat artykułu może być wybrany z listy albo zaproponowany samodzielnie. Teksty powinny dotyczyć różnych zagadnień, dlatego zachęcam do rezerwowania tematów z listy oraz proponowania własnych tematów, a ja będę odznaczał zarezerwowane tytuły znaczkiem \ aby czytelnicy mogli dowiedzieć się, jakie są już zajęte. W celu zarezerwowania tematu najlepiej wysłać do mnie wiadomość email (na adres szreniawski@wp.pl) z podaniem odpowiedniego tematu oraz swojego imienia i nazwiska lub skontaktować się ze mną w inny sposób (na zajęciach, przez facebook). Będę potwierdzał przyjęcie zgłoszeń. Czasem trudno uniknąć problemów związanych np. z jednoczesnym rezerwowaniem tematu przez kilka osób - postaram się w miarę możliwości odznaczać wybrane tematy i dopisywać tematy wymyślone samodzielnie. Proszę nie rezerwować kilku tematów dla jednej osoby, tylko wybierać jeden.

Zapraszam do nadsyłania artykułów do 15 stycznia 2017, lub miesiąc wcześniej - jeśli na ich podstawie mają być zaliczane prowadzone przeze mnie przedmioty. Artykuły należy pisać samodzielnie. Proszę unikać plagiatów, myśli formułować własnymi słowami, i podawać odnośniki do wykorzystanych źródeł (na dole strony). Oparcie się o źródła naukowe czy poważne opracowani publicystyczne czy inne wiarygodne źródła informacji jest wskazane. Orientacyjnie objętość artykułu powinna wynosić 3-8 stron A4 znormalizowanego tekstu (teksty o innej objętości także mogą być zamieszczone, jednak powinno mieć to jakieś uzasadnienie, np. któtszy tekst - niezwykle ciekawy i wartościowy, zbyt długi - obejmuje szeroki temat).

Do udziału w publikacji zapraszam wszelkie chętne osoby. Proszę o zachowanie jak najwyższych standardów merytorycznych, językowych i redakcyjnych. Tylko najlepsze artykuły zostaną opublikowane, proszę nie czuć urazy jeśli czyjś temat zostanie odrzucony, lub jeśli nawet zostanie przyjęty (a przedmiot na podstawie referatu zaliczony) lecz tekst nie znajdzie się w publikacji. Artykuły powinny być naładowane treścią, oryginalne, czytelne i rzetelne, a tematy artykułów nie powinny się powtarzać.

Plagiat dyskwalifikuje tekst.

Teksty w formacie .doc proszę przesyłać na adres szreniawski@wp.pl (proszę nie przynosić tekstów drukowanych, na płycie czy pendrivie ani nie wklejać ich w treść emaila). Najlepiej przysłać pracę nie w ostatniej chwili, a plik zatytułować początkiem nazwy referatu. W pracy, nad tytułem proszę podawać imię i nazwisko, a w treści emaila z artykułem - imię i nazwisko oraz (w miarę potrzeby) rok i tryb studiów i przedmiot, lub po prostu instytucję z którą się jest związanym. W przypadku kłopotów lub wątpliwości merytorycznych i technicznych proszę o kontakt, może coś da się uzgodnić, w oparciu o dobrą wolę i zdrowy rozsądek.

Informacje o aktualnym stanie prac, o zmianach czy innych rzeczach związanych z publikacją zagadnieniach będą zamieszczane na stronie http://facebook.com/naukiadministracyjne

Najlepsze życzenia, Piotr Szreniawski

A oto proponowane tematy:

\ Skrzywienie nauczycielskie
\ Wyobrażenie o wyjątkowości gatunku ludzkiego a niszczenie środowiska
\ System feudalny w szkole podstawowej
\ Demokratyczność Kościołów protestanckich
\ Korupcja - ucisk społeczny czy dialog pozasystemowy
\ Negocjacje w seksie
\ Państwo Platona a hierarchiczność
"Pecking order" - refleksje biologiczne i znaczenie przenośne
\ Umiejętność słuchania a kultura organizacyjna
\ Hierarchia wśród samurajów

Hierarchia i dialog w ustroju republikańskim
Wyszydzanie przeciwnika jako przykład myślenia hierarchicznego
\ Hierarchia funkcjonalna miast
\ Uprzedzenia wobec mieszkańców mniejszych miejscowości
\ Kompleksy wobec mieszkańców większych miejscowości
\ Dialog a sprawność działania
\ Niesprawiedliwość hierarchii feudalnej
Umiejętność słuchania a sprawność wywiadu
\ Pozycja monarchy w systemie demokratycznym
\ Władza absolutna jednostek na niskich stanowiskach kierowniczych

Okrucieństwo a niezdolność do słuchania
\ Korespondencja jako forma dialogu
\ Sposoby uzasadniania nierówności społecznych
\ Kultura osobista a samokontrola
\ Rola błazna w monarchii średniowiecznej
\ Prawo do noszenia broni a podmiotowość obywatela
Umowa społeczna jako rezultat dialogu
\ Strach a posłuch wobec władzy
\ Duma z obywatelstwa
\ Głupota jako element pozornego patriotyzmu

\ Nieznajomość prawa a pozycja społeczna jednostki
\ Dzień kobiet a prawa kobiet
\ Zdolność pracy w grupie a umiejętności komunikacyjne
\ Szacunek dla przywódcy i ile go potrzeba
\ Dialog a równowaga sił
Cechy charakterystyczne dialogów w filmach wojennych
Dialogi w komiksach humorystycznych
Źródłosłów pojęcia "dialog"
Źródłosłów pojęcia "hierarchia"
\ Hierarchia reakcji konsumenta

Dialog w filozofii Starożytnej Grecji
\ Potrzeba dialogu w edukacji szkolnej
\ Tolerancja a dialog
Symboliczny wymiar gry na cztery ręce
\ Słynne duety operowe
Brzuchomówstwo jako odmiana dialogu
\ Skecz jako krytyka społeczna
\ Kiedy powitanie przechodzi w dialog
Pytanie o drogę - wymiar dosłowny i przenośny
\ Jak wybierać rozmówców?

\ Dialog w nauczaniu języków obcych
\ Hierarchia w służbie cywilnej
Autorytet a zdolność do dialogu
\ Specyfika dialogu międzykulturowego
\ Wywiad telewizyjny jako forma dialogu
\ Specyfika książek typu "wywiad-rzeka"
\ Sprawdzanie wiedzy ucznia - dialog w hierarchii
Wywiad jako forma obnażania niewiedzy
Forma literacka autowywiadu
Rywalizacja sportowa jako forma dialogu

\ Funkcja ciętej riposty
\ Zdolność do przekonywania rozmówcy
\ Manifestacje polityczne - próba dialogu czy pokaz siły?
\ Rywalizacja ideologiczna - dialog czy jego brak?
Elitarność a niechęć do dialogu
\ Okłamywanie społeczeństwa a jakość debaty publicznej
\ Unikanie płacenia podatków a brak zaufania do obywateli
Listy do redakcji - specyfika i znaczenie
\ Brak traktowania wypowiedzi dzieci poważnie i jego konsekwencje
\ Etykieta kulturalnej rozmowy

Komunikacja przedstawiciela władzy z obywatelem łamiącym prawo
\ Unikanie stresu a rozmowy o pogodzie
\ Facebook jako aplikacja do wykrywania rasizmu
\ Hierarchia wartości w tygodniku "Nie"
Zmiana władzy w organizacji
Fałszowanie wyborów a jakość zarządzania
\ Zaufanie w organizacji hierarchicznej
\ Awanse w hierarchii jako droga do sukcesu
\ Psychoterapia jako dialog
\ Znaczenie dialogu w diagnozie lekarskiej

\ Akceptacja społeczna zachowań jednostki a konformizm
Spirala milczenia a pozorność dialogu
\ Mowa ciała jako element dialogu
\ Dominacja w seksie
\ Zdolność do dialogu a partnerstwo w seksie
Harem a hierarchiczność
\ Hierarchia prestiżu zawodów
Hierarchia sławy
\ Hierarchia w sporcie
Równość pracowników wybranego szczebla w organizacji hierarchicznej

Tytułomania a hierarchiczność
Demokratyczność jako zaprzeczenie hierarchiczności
\ Wyobcowanie elit jako niezdolność do dialogu
Cenzusy wyborcze a uznawanie partnerów dialogu społecznego
\ Problemy techniczne jako utrudnienie dialogu
\ Udomowienie zwierząt stadnych
\ Relacje między człowiekiem a psem
\ Dehumanizacja ofiar ludobójstwa
\ Nierówność majątkowa a nierówność szans zawodowych
Postęp ludzkości jako poszerzanie się elit

\ Hierarchia w ramach zawodów
\ Analfabetyzm jako czynnik sprzyjający hierarchii
Kontrola instancyjna a hierarchiczność i demokratyzm
Oddziaływanie teoretyków ekonomii na postrzeganie świata
Stawianie pomników jako wyraz podporządkowania
\ Podział pracy a hierarchia
\ Hierarchiczność w służbach mundurowych
\ Hierarchiczność wśród osadzonych w zakładach karnych
Hierarchiczność a tradycja
\ Hierarchia w grupach przestępczych

\ Role społeczne w grupie
Rola przemocy w zdobywaniu przewagi hierarchicznej
\ Hierarchia - zło czy dobro?
Umiejętność planowania pracy a hierarchia zadań
\ Hierarchia potrzeb a szczęście
Jednoczesne pełnienie ról o niejednakowym znaczeniu w różnych organizacjach
Hierarchia w grupach hobbystycznych
Kapitan opuszcza statek ostatni - czyli o obowiązkach w hierarchii
Hierarchia w zawodach specjalistycznych - merytokracja czy gerontokracja?
\ Brak szacunku jako brak kultury

Sytuacja niedoboru dóbr jako wskaźnik istnienia przywilejów
Porządek alfabetyczny a sprawiedliwość
\ Zwracanie uwagi - kontrola obywatelska czy wymądrzanie się?
\ Pozycja mąciciela w hierarchii więziennej
\ Pozycja kapusia w hierarchii więziennej
\ Rytuały inicjacyjne a hierarchia społeczna
\ Młodość i starość a zagadnienia hierarchii i dialogu
\ Wysokość płac z perspektywy rynku i sprawiedliwości
\ Hierarchia w rodzinie

Konsekwencje degradacji w hierarchii społecznej.
Konsekwencje awansu w hierarchii społecznej.
\ Dobra luksusowe a hierarchia społeczna.
Emigracja a pozycja społeczna.
Hierarchia w grupie hobbystycznej.
Moderowanie dyskusji a hierarchia i dialog w serwisach społecznościowych.
Struktury tajnych organizacji.