poniedziałek, 10 października 2016

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam kilka propozycji tematów referatów do planowanej publikacji "Hierarchia i dialog". Publikacja zostanie zamieszczona w internecie w formacie pdf, aby chętne osoby mogły zapoznać się z jej treścią, a także wydrukować książkę lub jej fragmenty. Wydrukowane egzemplarze zostaną wysłane także do wybranych bibliotek.

Temat artykułu może być wybrany z listy albo zaproponowany samodzielnie. Teksty powinny dotyczyć różnych zagadnień, dlatego zachęcam do rezerwowania tematów z listy oraz proponowania własnych tematów, a ja będę odznaczał zarezerwowane tytuły znaczkiem \ aby czytelnicy mogli dowiedzieć się, jakie są już zajęte. W celu zarezerwowania tematu najlepiej wysłać do mnie wiadomość email (na adres szreniawski@wp.pl) z podaniem odpowiedniego tematu oraz swojego imienia i nazwiska lub skontaktować się ze mną w inny sposób (na zajęciach, przez facebook). Będę potwierdzał przyjęcie zgłoszeń. Czasem trudno uniknąć problemów związanych np. z jednoczesnym rezerwowaniem tematu przez kilka osób - postaram się w miarę możliwości odznaczać wybrane tematy i dopisywać tematy wymyślone samodzielnie. Proszę nie rezerwować kilku tematów dla jednej osoby, tylko wybierać jeden.

Zapraszam do nadsyłania artykułów do 15 stycznia 2017, lub miesiąc wcześniej - jeśli na ich podstawie mają być zaliczane prowadzone przeze mnie przedmioty. Artykuły należy pisać samodzielnie. Proszę unikać plagiatów, myśli formułować własnymi słowami, i podawać odnośniki do wykorzystanych źródeł (na dole strony). Oparcie się o źródła naukowe czy poważne opracowani publicystyczne czy inne wiarygodne źródła informacji jest wskazane. Orientacyjnie objętość artykułu powinna wynosić 3-8 stron A4 znormalizowanego tekstu (teksty o innej objętości także mogą być zamieszczone, jednak powinno mieć to jakieś uzasadnienie, np. któtszy tekst - niezwykle ciekawy i wartościowy, zbyt długi - obejmuje szeroki temat).

Do udziału w publikacji zapraszam wszelkie chętne osoby. Proszę o zachowanie jak najwyższych standardów merytorycznych, językowych i redakcyjnych. Tylko najlepsze artykuły zostaną opublikowane, proszę nie czuć urazy jeśli czyjś temat zostanie odrzucony, lub jeśli nawet zostanie przyjęty (a przedmiot na podstawie referatu zaliczony) lecz tekst nie znajdzie się w publikacji. Artykuły powinny być naładowane treścią, oryginalne, czytelne i rzetelne, a tematy artykułów nie powinny się powtarzać.

Plagiat dyskwalifikuje tekst.

Teksty w formacie .doc proszę przesyłać na adres szreniawski@wp.pl (proszę nie przynosić tekstów drukowanych, na płycie czy pendrivie ani nie wklejać ich w treść emaila). Najlepiej przysłać pracę nie w ostatniej chwili, a plik zatytułować początkiem nazwy referatu. W pracy, nad tytułem proszę podawać imię i nazwisko, a w treści emaila z artykułem - imię i nazwisko oraz (w miarę potrzeby) rok i tryb studiów i przedmiot, lub po prostu instytucję z którą się jest związanym. W przypadku kłopotów lub wątpliwości merytorycznych i technicznych proszę o kontakt, może coś da się uzgodnić, w oparciu o dobrą wolę i zdrowy rozsądek.

Informacje o aktualnym stanie prac, o zmianach czy innych rzeczach związanych z publikacją zagadnieniach będą zamieszczane na stronie http://facebook.com/naukiadministracyjne

Najlepsze życzenia, Piotr Szreniawski

A oto proponowane tematy:

\ Skrzywienie nauczycielskie
\ Wyobrażenie o wyjątkowości gatunku ludzkiego a niszczenie środowiska
\ System feudalny w szkole podstawowej
\ Demokratyczność Kościołów protestanckich
\ Korupcja - ucisk społeczny czy dialog pozasystemowy
\ Negocjacje w seksie
\ Państwo Platona a hierarchiczność
"Pecking order" - refleksje biologiczne i znaczenie przenośne
\ Umiejętność słuchania a kultura organizacyjna
\ Hierarchia wśród samurajów

Hierarchia i dialog w ustroju republikańskim
Wyszydzanie przeciwnika jako przykład myślenia hierarchicznego
\ Hierarchia funkcjonalna miast
\ Uprzedzenia wobec mieszkańców mniejszych miejscowości
\ Kompleksy wobec mieszkańców większych miejscowości
\ Dialog a sprawność działania
\ Niesprawiedliwość hierarchii feudalnej
Umiejętność słuchania a sprawność wywiadu
\ Pozycja monarchy w systemie demokratycznym
\ Władza absolutna jednostek na niskich stanowiskach kierowniczych

Okrucieństwo a niezdolność do słuchania
\ Korespondencja jako forma dialogu
\ Sposoby uzasadniania nierówności społecznych
\ Kultura osobista a samokontrola
\ Rola błazna w monarchii średniowiecznej
\ Prawo do noszenia broni a podmiotowość obywatela
Umowa społeczna jako rezultat dialogu
\ Strach a posłuch wobec władzy
\ Duma z obywatelstwa
\ Głupota jako element pozornego patriotyzmu

\ Nieznajomość prawa a pozycja społeczna jednostki
\ Dzień kobiet a prawa kobiet
\ Zdolność pracy w grupie a umiejętności komunikacyjne
\ Szacunek dla przywódcy i ile go potrzeba
\ Dialog a równowaga sił
Cechy charakterystyczne dialogów w filmach wojennych
Dialogi w komiksach humorystycznych
Źródłosłów pojęcia "dialog"
Źródłosłów pojęcia "hierarchia"
\ Hierarchia reakcji konsumenta

Dialog w filozofii Starożytnej Grecji
\ Potrzeba dialogu w edukacji szkolnej
\ Tolerancja a dialog
Symboliczny wymiar gry na cztery ręce
\ Słynne duety operowe
Brzuchomówstwo jako odmiana dialogu
\ Skecz jako krytyka społeczna
\ Kiedy powitanie przechodzi w dialog
Pytanie o drogę - wymiar dosłowny i przenośny
\ Jak wybierać rozmówców?

\ Dialog w nauczaniu języków obcych
\ Hierarchia w służbie cywilnej
Autorytet a zdolność do dialogu
\ Specyfika dialogu międzykulturowego
\ Wywiad telewizyjny jako forma dialogu
\ Specyfika książek typu "wywiad-rzeka"
\ Sprawdzanie wiedzy ucznia - dialog w hierarchii
Wywiad jako forma obnażania niewiedzy
Forma literacka autowywiadu
Rywalizacja sportowa jako forma dialogu

\ Funkcja ciętej riposty
\ Zdolność do przekonywania rozmówcy
\ Manifestacje polityczne - próba dialogu czy pokaz siły?
\ Rywalizacja ideologiczna - dialog czy jego brak?
Elitarność a niechęć do dialogu
\ Okłamywanie społeczeństwa a jakość debaty publicznej
\ Unikanie płacenia podatków a brak zaufania do obywateli
Listy do redakcji - specyfika i znaczenie
\ Brak traktowania wypowiedzi dzieci poważnie i jego konsekwencje
\ Etykieta kulturalnej rozmowy

Komunikacja przedstawiciela władzy z obywatelem łamiącym prawo
\ Unikanie stresu a rozmowy o pogodzie
\ Facebook jako aplikacja do wykrywania rasizmu
\ Hierarchia wartości w tygodniku "Nie"
Zmiana władzy w organizacji
Fałszowanie wyborów a jakość zarządzania
\ Zaufanie w organizacji hierarchicznej
\ Awanse w hierarchii jako droga do sukcesu
\ Psychoterapia jako dialog
\ Znaczenie dialogu w diagnozie lekarskiej

\ Akceptacja społeczna zachowań jednostki a konformizm
Spirala milczenia a pozorność dialogu
\ Mowa ciała jako element dialogu
\ Dominacja w seksie
\ Zdolność do dialogu a partnerstwo w seksie
Harem a hierarchiczność
\ Hierarchia prestiżu zawodów
Hierarchia sławy
\ Hierarchia w sporcie
Równość pracowników wybranego szczebla w organizacji hierarchicznej

Tytułomania a hierarchiczność
Demokratyczność jako zaprzeczenie hierarchiczności
\ Wyobcowanie elit jako niezdolność do dialogu
Cenzusy wyborcze a uznawanie partnerów dialogu społecznego
\ Problemy techniczne jako utrudnienie dialogu
\ Udomowienie zwierząt stadnych
\ Relacje między człowiekiem a psem
\ Dehumanizacja ofiar ludobójstwa
\ Nierówność majątkowa a nierówność szans zawodowych
Postęp ludzkości jako poszerzanie się elit

\ Hierarchia w ramach zawodów
\ Analfabetyzm jako czynnik sprzyjający hierarchii
Kontrola instancyjna a hierarchiczność i demokratyzm
Oddziaływanie teoretyków ekonomii na postrzeganie świata
Stawianie pomników jako wyraz podporządkowania
\ Podział pracy a hierarchia
\ Hierarchiczność w służbach mundurowych
\ Hierarchiczność wśród osadzonych w zakładach karnych
Hierarchiczność a tradycja
\ Hierarchia w grupach przestępczych

\ Role społeczne w grupie
Rola przemocy w zdobywaniu przewagi hierarchicznej
\ Hierarchia - zło czy dobro?
Umiejętność planowania pracy a hierarchia zadań
\ Hierarchia potrzeb a szczęście
Jednoczesne pełnienie ról o niejednakowym znaczeniu w różnych organizacjach
Hierarchia w grupach hobbystycznych
Kapitan opuszcza statek ostatni - czyli o obowiązkach w hierarchii
Hierarchia w zawodach specjalistycznych - merytokracja czy gerontokracja?
\ Brak szacunku jako brak kultury

Sytuacja niedoboru dóbr jako wskaźnik istnienia przywilejów
Porządek alfabetyczny a sprawiedliwość
\ Zwracanie uwagi - kontrola obywatelska czy wymądrzanie się?
\ Pozycja mąciciela w hierarchii więziennej
\ Pozycja kapusia w hierarchii więziennej
\ Rytuały inicjacyjne a hierarchia społeczna
\ Młodość i starość a zagadnienia hierarchii i dialogu
\ Wysokość płac z perspektywy rynku i sprawiedliwości
\ Hierarchia w rodzinie

Konsekwencje degradacji w hierarchii społecznej.
Konsekwencje awansu w hierarchii społecznej.
\ Dobra luksusowe a hierarchia społeczna.
Emigracja a pozycja społeczna.
Hierarchia w grupie hobbystycznej.
Moderowanie dyskusji a hierarchia i dialog w serwisach społecznościowych.
Struktury tajnych organizacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz